top of page

OUR STORY

Parishioners at Saint James established in 1952 celebrated Mass at the Red Feathers Farm Building, Barry College Auditorium, at Saint Rose of Lima and at Holy Family churches before they built a provincial church, rectory and convent in 1952. They also formed the Ushers Club and the Women’s Club.

Under the direction of Father William O’Farrell, who served as second pastor from 1952 to 1954, the parish opened a 12 classroom school, staffed by Dominican Sisters from Adrian, Michigan and lay teachers. Parishioners built the Shrine of Our Lady of Fatima and formed the Holy Name Society, Saint Vincent de Paul Society and the Parents’ Club.

The parish tripled in size by 1960 and needed a larger worship space. The new church was dedicated in 1963, and the old church building became the school library, a classroom, and a meeting place.

The multicultural community thrived: programs for preschoolers through to the elderly and numerous parish traditions were established in the 1970s. Parishioners continue to support parties, carnivals, picnics, Bible study, religious education classes, pre Cana conferences, and even blessings for pets.

 

SPANISH

Los feligreses de St. James, establecida en 1952, celebraban la misa en el edifi cio Red Feathers Farm, en el auditorio de Barry College, y en las iglesias St. Rose of Lima y Holy Family, antes de que se construyera una iglesia, una rectoría y un convento en ese mismo año. También establecieron el Club de Ujieres y el Club de Damas.

Bajo la dirección del Padre William O’Farrell, su segundo párroco de 1952 a 1954, la parroquia abrió una escuela de 12 salones, atendida por las religiosas dominicas de Adrian, Michigan, y maestras laicas. Los feligreses construyeron una ermita dedicada a Nuestra Señora de Fátima y establecieron la Sociedad del Santo Nombre, la Sociedad de San Vicente de Paúl, y el Club de Padres.

Para 1960, la parroquia se había triplicado en tamaño y necesitaba un lugar más amplio para el culto. La nueva iglesia fue dedicada en 1963, y el antiguo edifi cio fue convertido en la biblioteca de la escuela, y en un salón para reuniones.

La comunidad multicultural progresó. En la década de 1970 se establecieron programas dirigidos para los niños de edad preescolar hasta los ancianos. Los feligreses continúan su apoyo a las fi estas, los festivales, los picnics, el estudio bíblico, las clases de educación religiosa, las conferencias pre-Caná, y hasta la bendición de las mascotas.

 

KREYOL

Anvan Legliz Sen Jak ( St James) te fonde, pawasyen yo te konn ale lamès nan Red Feathers Building, nan oditoryum inivèsite Barry, nan Legliz Saint Rose Of Lima ak nan Holy Family. An 1952 yo te rive bati legliz lan, yon presbitè avèk yon kouvan. E nan menm epòk lan, yo kreye gwoup manmb akey ak yon gwoup fanm.

Pè William O’Farrell, ki te Kire reskonsab pawas lan ,sòti lane 1952 pou rive 1954, te louvri yon lekòl ki te gen douz (12) klas e se kongregasyon Mè Dominikenn yo ki te soti Adrian nan Michigan, ki tap dirije lekòl lan avèk konkou kèk profesè layik.

Pawasyen te vinn bati gwòt pou Fatima; yo fòme gwoup” Holy name Society”, gwoup “Saint Vincent de Paul Society” ansanm avèk yon gwoup pou paran yo.

Lè kantite pawasyen vin double nan zòn lane 1960, li te necesè pou yo te bati yon pi gwo legliz. Konsa , nouvo lokal legliz lan te inogire nan lane 1963. Ansyen lokal lan te vin tounen yon libreri , yon sal klas avèk yon sal kote moun te ka reyini.

Kominote miltikiltirèl Sen Jak t’ap grandi : te vin genyen pwogram pou timoun piti ansanm avèk pou moun aje yo e pawas lan vin etabli anpil tradisyon. Pawasyen yo kontinye sipote tout aktivite legliz lan mete sou pye tankou festival, piknik, kou sou Labib, klas katechis, konferans pre-Cana pou moun kap prepare pou mariaj ansanm avèk benediksyon pou bèt domestic yo.

About Our Parish: About
bottom of page