top of page
Jeanty20160516.jpg

PASTOR'S NOTES

Dimanch 12 Mas 2023

TWAZYÈM DIMANCH KARÈM; PREMYE SKRITEN SILA YO KI CHWAZI YO

Yon pakèt Lespwa Jodiya vizyon nou limite kote nou kanpe ap gade sa k’ap pase. Kote nou ye la tout bagay yo sanble yo kraze epi yo pa ka repare; kòmanse nan relasyon pèsonèl pou rive nan relasyon entènasyonal. Malgre sa, Jezi pwomèt yon demen miyò a tout moun ki pwoche vini bò kote li. Pou fanm samaritèn nan ki rankontre Jezi devan yon pi, ki te pase anpil tan ap soufri tray ak desepsyon, li te sanble enposib pou li depase mizè sa. Men lè Jezi mande li pou li sòti ladan l’ pa lantremiz pwòp tèt pa’l, fanm samaritèn nan te reyisi fè sa - e li chanje pou li te tounen yon disip pou sila yo ki bò kote li. Jodiya n’ap lapriyè pou tout sila yo ki chwazi pou yo kontinye nan chemen lespwa ak lavi tou nèf la, sila yo ki nan pwosesis pou yo vin kretyen katolik. An nou chwazi pou nou pran menm chemen ak yo tou.

LEKTI JODIYA: Egzòd 17 :3-7; Women 5:1-2, 5-8; Jan 4:5-42. “Men, lè a ap rive, li rive deja: tout moun kap sèvi tout bon pral sèvi Papa a nan kè yo jan sa dwe fèt.’’

 

Domingo, 12 de MARZO del 2023 TERCER DOMINGO DE CUARESMA; PRIMER ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN Grandes esperanzas La visión desde el día de hoy es limitada. Desde aquí, algunas cosas pueden parecer irreparablemente rotas, desde las relaciones personales hasta las internacionales. No obstante, Jesús promete un futuro de esperanza a todos los que se acerquen a él. Una mujer samaritana en un pozo había soportado un ciclo de fracaso y decepciones que parecía imposible trascender. Cuando Jesús la invitó a salir de él, lo hizo—y renació como apóstol para su pueblo. Hoy oramos por nuestros Elegidos (quienes están en el proceso de ingresar a la Iglesia Católica) que están escogiendo el camino del renacimiento y la esperanza. ¡Escojamos lo mismo, junto con ellos! LECTURAS PARA HOY: Éxodo 17:3-7; Romanos 5:1-2, 5-8; Juan 4:5-42 (28). “Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos fieles adorarán al Padre en Espíritu y en verdad.”

 

Sunday, March 12, 2023 THIRD SUNDAY OF LENT;

FIRST SCRUTINY OF THE ELECT Great expectations

The view from today is limited. From here, some things may look irreparably broken, from personal relationships to global ones. Yet Jesus promises a future of hope available to anyone who reaches out for it. A Samaritan woman at a well had endured a loop of failure and disappointment that seemed impossible to transcend. When Jesus invited her to step out of it, she did—and was reborn as an apostle to her people. Today, we pray for our Elect (those in the process of joining the Catholic Church) as they choose the way of rebirth and hope. Let’s choose the same, with them!

TODAY'S READINGS: Exodus 17:3-7; Romans 5:1-2, 5-8; John 4:5-42 (28). “But the hour is coming, and is now here, when true worshippers will worship the Father in Spirit and truth.”

 

 Consagre sólamente quince minutos al día en oración, y su fe se profundizará y crecerá — un día a la vez.

 Invest just fifteen minutes a day in prayer, and your faith will deepen and grow— a day at a time.

 Envesti kenz minit sèlman chak jou nan lapriyè, epi gade wa wè jan lafwa w ap vinn apwofondi,

bottom of page