PASTOR'S NOTES

Dimanch 17 Janvye 2021

DEZYÈM DIMANCH TAN ÒDINÈ

 Lavi moun ki brav, ki an mouvman

Sou rezo media sosyal yo, sila yo ki rich e ki gen renome jwenn anpil atansyon ki kouvri jan y’ap viv, kote yo prale etc.. Men sila yo ki ewoyik  yo, pa jwenn atansyon ditou – tankou koup ki fidèl nan angajman yo, paran ki konsyan de responsablite yo, pòv k’ap travay di e ki rete onèt nan fè lavi mache, moun ki chanje lavi yo oubyen ki pran yon lòt direksyon apre yo tonbe - nan adiksyon dwòg elatriye.  Majorite dèfwa, tout moun sa yo rete kache anba lonbraj lavi.  Se sa ki fè pou yon patizan Jezikri rete fidèl sa mande anpil jefò, pèsistans ak pasyans pou w kenbe fè m.  Pi plis toujou sa mande mouvman Lespri a nan ou.  Paske moun k’ap swiv Jezi a pa rete kanpe yon sèl kote, li toujou ap deplase nan chanje opinyon ak konpòtman li ki pèmet li toujou ap grandi pi pre Jezi.  Se sa ki fè tèm kontra envitasyon Jezi lanse a di : « Vini, n’a wè. »

LÈKTI POU JODIYA : 1 Samyèl 3 :3b-10, 19 ; ! Korentyen 6 : 13c-15a, 17-20 ; Jan 1 :35-42 (65). « Mèt, ki kote w rete, li reponn yo :Vini, n’a wè. »  

 

Domingo, 17 de enero del 2021
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Estilos de vida de los valientes y con mucho movimientos

La cobertura mediática por internet es muy amplia en lo que respecta al estilo de vida de los ricos y famosos. Las vidas de los verdaderos heroes, por otro lado —cónyuges fieles, padres con conciencia, los trabajadores pobres, gente que cambia sus vidas después de una adicción o un costoso extravío— están en su mayoría ocultas a la vista. El discipulado fiel requiere esfuerzo, calma persistencia y, sobre todo, impulso del espíritu. Los creyentes no se quedan quietos, inmutables en sus opiniones o comportamientos. Es siempre necesario el crecimiento. Los términos del acuerdo son los siguientes: "Vengan—y verán.”

LECTURAS PARA HOY: 1 Samuel 3:3b-10, 19; 1 Corintios 6:13c-15a, 17-20; Juan 1:35-42 (65). "Rabino". . . ¿dónde te hospedas?" Les dijo: "Vengan y verán.’”

 

Sunday, Jan 17, 2021
SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
Lifestyles of the brave and mobile

Media coverage is thick concerning the lifestyles of the rich and famous. The lives of the truly heroic, on the other hand—faithful spouses, conscientious parents, the working poor, folks who turn their lives around after addiction or costly misdirection—are mostly hidden from view. Faithful discipleship requires effort, quiet persistence, and most of all, movement in the spirit. Followers don’t stand still, unchangeable in opinions or behaviors. Growth is always required. The terms of the deal are as follows: “Come—and see.”

TODAY'S READINGS: 1 Samuel 3:3b-10, 19; 1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20; John 1:35-42 (65). “‘Rabbi . . . where are you staying?’ He said to them, ‘Come and you will see.’ ”

©2019 by St James Catholic Church. Proudly created with Wix.com