Jeanty20160516.jpg

PASTOR'S NOTES

Dimanch 3 Oktòb 2021 VENNSETYÈM DIMANCH TAN SEN

Pou w viv Levanjil lavi a Nan fon fon kè Levanjil la toujou gen yon envitasyon pou viv lavi an abondans. Nan Jezi, Bondye tounen moun pou li vinn pataje lavi, soufrans ak lanmò nou dekwa pou nou grandi nan renmen pi plis. Pa gen yon detay nan lavi moun nan ki etranje a Jezi. Li konsevwa, Li fèt e Li grandi nan fè zanmi men zanmi trayi’l, Li konn fè jènn e Li konn ale nan fèt ak anpil manje, Li viv nan senplisite depi l’ timoun piti menm jan Li viv nan konplikasyon lavi yon adilt pami tout kalite politik. Jodiya pandan n’ap komemore dimanch Respè pou Lavi, Levanjil la ap mande nou konsidere kijan chak moman lavi nou se yon moman entim ansanm ak Jezi ki konnen nou kòm moun ki an menm tan se yon moman san parèy pou Bondye. Lapriyè Mistè kè kontan Wozè a pou nou montre kijan nou rekonesan a Bondye paske li te chwazi pou tounen yon moun epi abite pami nou.

LÈKTI POU JOIDYA: Jenèz 2:18-24; Ebre 2:9-11; Mak 10:2-16 (140). « Kite timoun yo vin jwenn men… paske Peyi kote Bondye Wa a se pou tout moun ki tankou timoun sa yo. »

Domingo 3 de octubre del 2021

VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Vivir el Evangelio de la vida

En el corazón del Evangelio está la invitación a vivir en abundancia.

En Jesús, Dios se hace carne y comparte nuestro crecimiento y nuestro amor, así como nuestro sufrimiento y nuestra muerte. Ningún aspecto del transcurso humano le es ajeno a Jesús. Tiene amigos y fue traicionado, conoce el ayuno y el banquete, vive la sencillez de la infancia y la compleja vida politizada de un adulto. En el Domingo del Respeto por la Vida, se nos pide que consideremos cómo cada momento de la vida es íntimamente conocido y, en última instancia, precioso para Dios. Reza hoy los Misterios Gozosos del Rosario en agradecimiento por la forma en que Dios se hizo humano para habitar y vivir con nosotros.

LECTURAS PARA HOY: Génesis 2:18-24; Hebreos 2:9-11; Marcos 10:2-16 (140). "Dejad que los niños se acerquen a mí . . . porque el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos."

Sunday, October 3, 2021

TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

To live the gospel of life At the gospel's heart is the summons to live life abundantly. In Jesus, God takes on flesh and shares our growing and loving, as well as our suffering and dying. No aspect of the human journey remains foreign to Jesus. He's befriended and betrayed, experiences fasting and feasting, knows the simplicity of childhood and the complex politicized life of an adult. On Respect Life Sunday, we're asked to consider how every moment of life is intimately known and ultimately precious to God. Pray the Rosary's Joyful Mysteries today in gratitude for how God chooses to dwell with us.

TODAY'S READINGS: Genesis 2:18-24; Hebrews 2:9-11; Mark 10:2-16 (140). "Let the children come to me . . . for the kingdom of God belongs to such as these."

Consagre sólamente quince minutos al día en oración, y su fe se profundizará y crecerá — un día a la vez.

Invest just fifteen minutes a day in prayer, and your faith will deepen and grow—a day at a time.

Envesti kenz minit sèlman chak jou nan lapriyè, epi gade wa wè jan lafwa w ap vinn apwofondi, ap grandi, yon jou alafwa.

online-giving-bible-web-ready.jpg