top of page
Jeanty20160516.jpg

PASTOR'S NOTES

Dimanch 18 Fevriye 2024

PREMYE DIMANCH TAN KARÈM

Fè sa ki korèk la ak konkou lagras

Jodiya gen plizyè frè ak sè nou yo ki pral fè yon chwa ki pa toujou fasil. Yo pral ekri non yo nan Liv Sila yo ki Chwazi, ki montre desizyon yo pran pou yo batize, konfime epi resevwa Lekaristi a nan jou veye paskal ane sa. Frè ak sè n’ sa yo te deja kòmanse peryòd fòmasyon yo depi lane ki sot pase a dekwa pou yo anbrase lavi kretyen kòm manb Legliz la. Pou kisa yon moun fè chwa sila nan tan n’ap viv konnyea ? Pou kèk nan yo, sa te kòmanse tankou yon pouswit entelektyèl, gen lòt se yon santiman nan fen fon kè yo k’ap rele yo pou aji, pou kèk lòt toujou sa te komanse kòm yon senp kiryozite. Men pou yo tout, se paske yo wè kijan lòt kretyen katolik ap viv ,ki enspire yo fè yon chwa pou yo swiv menm modèl lavi sila. An nou ede kenbe enspirasyon sa vivan devan je tout moun nan fason nu menm n’ap viv.

 

LÈKTI POU JODIYA : Jenèz 9 : 8-15 ; 1 Pyè 3 :18-22 ; Mak 1 :12-15 (23) « Rèyn Bondye a rive, tan an tou pre. Fè penitans, kwè nan levanjil la. »

 

Domingo, 18 de Febrero de 2024 PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

Hacer lo correcto por el rito

Hoy, algunos de nuestros hermanos y hermanas van a hacer una elección contracultural. Van a firmar el Libro de los Elegidos, señalando su decisión de ser bautizados, confirmados y recibir la Primera Eucaristía en la Vigilia Pascual de este año. Estos elegidos han estado estudiando durante meses o años para abrazar la vida de la iglesia. ¿Por qué haría alguien esta elección en el siglo XXI? Para algunos, puede haber empezado como una curiosidad intelectual. Para otros, es un viaje del corazón. Para todos, lo que hace que el cristianismo católico sea una elección inspiradora es lo que han visto en gente como nosotros. ¡Ayudemos a mantener la inspiración!

LECTURAS PARA HOY: Génesis 9:8-15; 1 Pedro 3:18-22; Marcos 1:12-15 (23). “El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio.”

 

Sunday, February 18, 2024 FIRST SUNDAY OF LENT

Doing the right thing

Today, some of our brothers and sisters are going to make a countercultural choice. They’re going to sign the Book of the Elect, signalling their decision to be baptized, confirmed, and to receive First Eucharist at this year’s Easter Vigil. These Elect have been studying for months or years to embrace the life of the church. Why would anyone make this choice in the 21st century? For some, it may have begun as intellectual curiosity. For others, it’s a journey of the heart. For all, it’s what they’ve seen in folks like us that make Catholic Christianity an inspiring choice. Let’s help keep the inspiration going!

 

TODAY'S READINGS: Genesis 9:8-15; 1 Peter 3:18-22; Mark 1:12-15 (23).

“The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”

* Consagre sólamente quince minutos al día en oración, y su fe se profundizará y crecerá — un día a la vez.

* Invest just fifteen minutes a day in prayer, and your faith will deepen and grow— a day at a time.

* Envesti kenz minit sèlman chak jou nan lapriyè, epi gade wa wè jan lafwa w ap vinn apwofondi, ap grandi yon jou alafwa.

bottom of page