PASTOR'S NOTES

Domingo, Abril 4, 2021

SOLEMNIDAD DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR (DOMINGO DE PASCUA)

Este es tu día !

La Pascua no es una carrera atlética o una batalla perdida como demuestran los primeros discípulos. Hoy entendemos que no importa cuándo llegues a la fe, no si fuiste bautizado de niño o recién anoche durante la vilgilia pascual. No ganas puntos por lo que comprendes al pie de la tumba vacía, si has encontrado a Jesus en tu camino, si has estudiado 20 siglos de dogma sobre ella o si sencillamente confías en una corazonada de que este evento lo cambia todo. María Magdalena, Pedro, el bien amado discípulo or los discipulos de Emmaus cada uno percibe la tumba y su significado desde diferentes ángulos—y no obstante todos pasan sus vidas como testigos. Eso es lo que importa. Y si puedes ser un testigo de la resurreccion hoy, este es el dia tuyo. ¡Ve y vive como si la Pascua hiciera una diferencia en tu vida! LECTURAS PARA HOY: Hechos 10:34a, 37-43: Colosenses 3:1-4 o 1 Corintios 5:6b-8; Juan 20:1-9 o Lucas 24 :13-35 “Éste es el día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos.”

 

Sunday, April 4, 2021

SOLEMNITY OF THE RESURRECTION OF THE LORD (EASTER SUNDAY)

This is your day!

Easter isn’t a footrace nor is it a loss battle as the first disciples seem to demonstrate. Today, we understand that it doesn’t matter when you come to faith, whether you were baptized as an infant or just last night. You don’t win points for what you understand at the mouth of the empty tomb or after you had an encounter with Christ. It has no relevance whether you’ve studied 20 centuries of dogma about the resurrection or just rely on a gut feeling that this event changes everything. Mary Magdalene, Peter, the beloved disciple or the Disciples on the Road to Emmaus each perceives the tomb and its significance from different angles—yet they all spend their lives as witnesses. That is what matters. If you can be a true witness by your life, today is your Easter day. Go and live like Easter makes a difference!

TODAY'S READINGS: Acts 10:34a, 37-43; Colossians 3:1-4 or 1 Corinthians 5:6b-8; John 20:1-9 or Luke 24:13-35. “This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.”

 

Dimanch, 4 Avril 2021

GRAN FÈT REZIREKZYON GRANMÈT LA (DIMANCH PAK)

Jodiya se jou pa w !

Pak se pa yon kous kouri pou w wè kilès kap rive avan devan tonbo-a, ni li pa yon batay ki pèdi tankou li sanble disip yo konprann nan levanjil jodiya. Nou byen konprann jounen jodiya li pa enpòtan kilè w vinn gen lafwa, ni si ‘w te batize lè w te piti oubyen ou fenk batize nan veye paskal yèswa a. Ou pa make pwen nonplis paske w konprann sak pase lè w wap gade wòch ki woule devan tonbo-a, ni pa gen yon diplis si w te etidye 20 syèk listwa ak tradisyon ansèyman legliz la sou rezireksyon Jezi, ni si w santi nan zantray ou rankont ak Kris la oubyen evènman Jezi ki leve vivan-an chanje tout bagay. Mari Madlèn, Pyè ak disip Jezi te renmen anpil la - yo chak te rive devan tonbo a , nan yon moman ak nan yon direksyon/(ang) ki diferan, men yo tout pase tout lavi yo apre sa , ap viv tankou temwen Jezi. Se sa ki enpòtan. Si w kapap viv tankou yon vrè temwen Jezi jodiya, enben jodiya se Jou Pak pou ou. Kifè, ale epi viv tankou Pak fè yon diferans nan lavi w !

LEKTI JODIYA: Travay Apòt yo 10:34a, 37-43 ; Kolòs 5 :6b-8 ; Jan 20 :1-9 oubyen Lik 24 :13-35 « Jodiya, se jou Granmèt la mete apa, se pou nou fete ak kè kontan »

online-giving-bible-web-ready.jpg

©2019 by St James Catholic Church. Proudly created with Wix.com