PASTOR'S NOTES

Dimanch 18 Oktòb 2020

VENTNEVYÈM DIMANCH TAN ÒDINÈ

Pataje soufrans lòt, soulaje chaj yo

Moun ki tonbe damou konpòte tèt yo yon fason diferan. Pap Franswa di “yo pa ka kanpe an plas.” “Yo santi yo pa ekziste pou tèt yo ankò, yo atire youn sou lòt epi yo atire lòt moun bò kote yo.” Konsa tou, moun ki kwè a se yon moun ki tonbe damou pou mond lan, ki santi yon emosyon li pa ka reziste, ki atire li pou li pataje benediksyon lafwa sa a. Se sa ki fè, Pap Franswa deklare, fò nou tout tounen misyonè. Jodiya, pandan n’ap fete Dimanch Misyonè, nou vle anbrase apèl pou nou tounen moun ki damou pou mond lan k’ap soufri nan tan sa yo. Mistè Doulè Wozè a fè nou sonje: mete doulè mond lan devan Bondye nan lapriyè, dispoze tèt nou pou nou soufri pou laverite, sipòte sila yo ki gen chaj lou y’ap pote epi konnen kisa ki vo lapenn pou nou soufri pou li.

                         LEKTI POU JODIYA: Ezayi 45:1,4-6; 1 Tesalonik 1:1-5b; Matye 22:15-21. “Se pa ak pawòl sèlman ase mwen te anonse nou Bòn Nouvèl la. Men tou, se te avèk pouvwa Lesprisen an.’’

 

Domingo, Oct 18, 2020

VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Compartir el sufrimiento, aliviar la carga

Las personas enamoradas se comportan de manera diferente. "Nunca se quedan quietos," declara el Papa Francisco. "Están apartados de sí mismos; son atraídos y atraen a otros a la misma vez." Los creyentes son amantes de este modo, sintiendo el impulso irresistible de compartir las bendiciones de la fe. Por eso, concluye el Papa, todos debemos ser misioneros. En este Domingo de las Misiones Mundiales, abrazamos el llamado a ser amantes de nuestro mundo que sufre. Los Misterios Dolorosos del Rosario tienen las claves: Llevar el sufrimiento global a la oración, estar dispuestos a sufrir por la verdad, soportar los agravios con paciencia, compartir las cargas de los demás, y saber en qué vale la pena sacrificarse.

                         LECTURAS PARA HOY: Isaías 45:1, 4-6; 1 Tesalonicenses 1:1-5b; Mateo 22:15-21 (145). “Porque nuestro evangelio no vino a ustedes sólo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu y con mucha convicción.”

 

Sunday, Oct 18, 2020

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Share the suffering, ease the burden

People in love behave differently. They “never stand still,” Pope Francis declares. “They’re drawn out of themselves; they’re attracted and attract others in turn.” Believers are lovers in this way, feeling the irresistible urge to share the blessings of faith. That is why, the pope concludes, we must all be missionaries. On this World Mission Sunday, we embrace the call to be lovers of our suffering world. The Rosary’s Sorrowful Mysteries hold the keys: Bring global suffering to prayer, be willing to suffer for the truth, bear wrongs patiently, share the burdens of others, and know what’s worth sacrificing for.

                         TODAY'S READINGS: Isaiah 45:1, 4-6; 1 Thessalonians 1:1-5b; Matthew 22:15-21 (145). “For our gospel did not come to you in word alone, but also in power and the Spirit and with much conviction.”

©2019 by St James Catholic Church. Proudly created with Wix.com