PASTOR'S NOTES

Dimanch 9 Out 2020

DISNEVYÈM DIMANCH TAN ÒDINÈ

Vizyon tan pase, Lespri tan prezan

• Anpil fwa Bondye pale san li pa fè bwi, tankou ti briz Eli te santi k’ap soufle an. Kilè Bondye te pale ak ou pa lantremiz yon ti briz? Eske w gen yon tan ak yon espas pou w tande Bondye k’ap pale?

• Kè Pòl fè’l mal akòz anpil moun rejte Bòn Nouvèl l’ap anonse a e se pwòp moun pa li yo. Ki dènye fwa pwòp moun ou renmen te rejte w paske w tap pale ak yo de Jezi ak de sa ou kwè? Kijan w te reyaji?

• Pyè Pyè komanse koule nan dlo an li te doute e kite laperèz anvayi li. Ki lè ou konn santi laperèz tèlman li fè w pa ka fè anyen? Eske w ka panse de moman sayo kote Jezi te vinn pran men w pou anpeche nwaye?

                    LÈKTI POU JOIDYA: 1 Rwa 19:9a, 11-13; Women 9:1-5; Matye 14, 22-33 (115). “Lè di sip yo wè Jezi ap mache sou dlo a…yo t’ap di: se yon revenan ”

 

Domingo, 2 de agosto de 2020

DÉCIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Visión del pasado, Espíritu del presente

• Muchas veces, Dios nos habla de manera callada, como el susurro que Elías escuchó. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te ha hablado en un susurro? ¿Tienes espacio y tiempo tranquilo en tu vida para poder escuchar un susurro?

• Paul esta triste porque la Buena Noticia esta rechazada por muchas personas de su propia comunidad. ¿Cuándo fue que tu propia gente te han rechazo por predicar el evangelio? ¿Cómo has respondido?

• Pedro se hundo en el agua cuando permitió que su miedo sacara el mejor de el. ¿Cuándo te has sentido ansioso por miedo? ¿Puedes pensar en momentos en que Jesús evitó que te ahogaras en tu propio miedo??                     LECTURAS PARA HOY: 1 Reyes 19:9a, 11-13a; Romanos 9:1-5; Mateo 14:22-33 (115). “Los discípulos lo vieron caminando sobre el mar . . . ‘Es un fantasma,’ decían, excla mando con temor.”

 

Sunday, August 09, 2020

NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Vision of the past, spirit of the present

• God often speaks to us in quiet ways, like the whisper Elijah heard. When has God spoken to you in a whisper? Do you have quiet space and time in your life to hear a whisper?

• Paul is saddened by the fact that the Good News is rejected by so many of his own people. When have you met rejection in your efforts to preach the gospel to people you thought would be receptive to it? How have you responded?

• Peter sinks in the water when he allows his fear to overwhelm him. When have you felt overwhelmed by fear? Can you think of instances when Jesus kept you from drowning in your own fear?

                    TODAY'S READINGS: 1 Kings 19:9a, 11-13a; Romans 9:1-5; Matthew 14:22-33 (115). “The disciples saw him walking on the sea. . . . ‘It is a ghost,’ they said, and they cried out in fear.”

©2019 by St James Catholic Church. Proudly created with Wix.com