top of page
FenlySaint-Jean.jpg

PASTOR'S NOTES

  Invest just fifteen minutes a day in prayer, and your faith will deepen and grow—a day at a time.

 Envesti kenz minit sèlman chak jou nan lapriyè, epi gade wa wè jan lafwa w ap vinn apwofondi, ap grandi, yon jou alafwa.

 Consagre sólamente quince minutos al día en oración, y su fe se profundizará y crecerá — un día a la vez.

 

Sunday, July 21, 2024 SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Help others fnd their way What makes you sad? For Jesus, the ignorance that governs so many lives is the saddest sight there is. Even when he was personally exhausted, shepherd-less masses awakened in Jesus the desire to ofer guidance. Today, our Jewish friends memorialize their saddest day, Tisha B'av, the day when the Jerusalem Temple was destroyed not just once, but twice in history. The despair of being without moorings is acute for any displaced people. Consider ofering aid to today's refugees to help them fnd their way.

TODAY'S READINGS: Jeremiah 23:1-6; Ephesians 2:13-18; Mark 6:30-34 (107). “When [Jesus] disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them.”

 

Dimanch 21 Jiyè 2024 SÈZYÈM DIMANCH TAN ÒDINÈ

Ede lòt yo jwenn wout yo Ki sa ki fè w pi tris? Antouka, pou Jezi sa ki bay plis lapènn se iyorans k’ap gouvène lavi yon pakèt moun. Menm lè li te santi li fatige, lè pèp san gadò a vini devan li, Jezi gen yon santiman ki anpare kè li pou li ofri yo enstriksyon ak direksyon. Jodiya, Pèp jwif la ap komemore jou ki te pi tris nan lavi nasyon yo [ki ka konpare ak Pèp Ayisyen jounen jodiya apre asasina yon Prezidan élu], ki rele Tisha B’av. Se jou Tanp Jerizalèm nan te detwi, pa sèlman youn men de (2) fwa nan listwa. Dezespwa ki anpare yon pèp ki an egzil san koutim ak senbòl pou dirije lavi li se bagay ki di anpil. Se devwa tout kretyen vivan ak tout limanite pou ede moun ki santi lavi yo menase pou montre yo ki wout pou yo pran pou sòti nan lamizè ak laperèz.

LEKTI POU JODIYA: Jeremi 23:1-6; Efèz 2:13-18; Mak 6: 30-34 (107). “Lè Jezi desann kannòt la e li wè tout foul moun sa yo, kè li te fè li mal pou yo.”

 

Domingo 21 de julio de 2024 DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO Ayudar a otros a encontrar su camino ¿Qué te entristece? Para Jesús, la ignorancia que gobierna tantas vidas es el espectáculo más triste que existe. Incluso cuando estaba personalmente exhausto, las masas sin pastor despertaron en Jesús el deseo de ofrecer orientación. Hoy, nuestros amigos judíos conmemoran su día más triste, Tisha B'av, el día en que el Templo de Jerusalén fue destruido no sólo una vez, sino dos veces en la historia. La desesperación de estar sin arraigos es aguda para cualquier pueblo desplazado. Considera la posibilidad de ofrecer ayuda a los refugiados de hoy para ayudarles a encontrar su camino.

LECTURAS PARA HOY: Jeremías 23:1-6; Efesios 2:13-18; Marcos 6:30-34 (107). “Cuando [Jesús] desembarcó y vio la inmensa multitud, su corazón se compadeció de ellos.”

bottom of page